PAULINA KĘDZIOR


︎Odnalezienie i akceptacja swojego wewnętrznego zwierzęcia nie zawsze są łatwym zadaniem. Towarzyszy nam strach przed ośmieszeniem się, brakiem zrozumienia, obawa przed porzuceniem wzorców kulturowych. Dlatego ukrywamy przed światem swoje naturalne odruchy tak jak pod ubraniami skrywamy ciało. Pozostaje tęsknota za zespoleniem z naturą, za podążaniem za instynktami, za szeroko pojętą swobodą. W kontakcie ze środowiskiem naturalnym stajemy się jednak czymś sztucznym, odcinającym się od krajobrazu. Potęguje to wrażenie wyobcowania i wprowadza nas w stan zawieszenia. Wskazuje to nie tylko na odwieczny konflikt na linii człowiek - zwierzę, ale również na wspólną cechę jaką jest odczuwanie emocji.

︎Finding and accepting your inner animal is not always an easy task. We are accompanied by the fear of making a fool of ourselves, of not being understood, of abandoning cultural patterns. That is why we hide our natural reflexes from the world, just like we hide our body under our clothes. What remains is a longing for unity with nature, for following our instincts, for broadly understood freedom. In contact with the natural environment, however, we become something artificial, cut off from the landscape. This heightens the sense of alienation and puts us in a state of limbo. This indicates not only the eternal human-animal conflict, but also the common trait of experiencing emotions.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com