PAULINA KĘDZIOR

@pkendzior
facebook/pkendzior︎BIO:
Paulina Kędzior - urodzona 27 grudnia 1997 roku w Krakowie, studentka IV roku wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się fotografią analogową oraz cyfrową, rysuje i tworzy ilustracje do książek. Uwielbia akwarelowe kredki, jednak nieobce są jej również działania digital. Przemierza świat autostopem z aparatem w ręce. Entuzjastka kina, fanka swetrów w paski i piesków w kropki. W wolnym czasie zajmuje się zgłębianiem ciekawostek ze zwierzęcego świata oraz obserwacją absurdów życia codziennego.

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Interesuje mnie wszystko, co niezwykłe, rzadko spotykane, przypadkowe. Sztuka służy mi do przekazywania obrazów, myśli i uczuć, trudnych do sformułowania. Wizualne zabawy często pozwalają mi opisać świat i własne doznania w bardziej adekwatny sposób niż słowa. Są również sposobem na oswajanie własnych lęków. Fascynuje mnie różnorodność znaczeń jakie możemy nadać rzeczom. Kreowanie świata opartego na absurdach, szukanie piękna zaklętego w zwykłych obiektach i ludziach jest myślą przewodnią towarzyszącą mi w procesie twórczym.

︎KONCEPCJE PREZENTOWANYCH PRAC:
Projekt poświęcony obserwacji zwierzęcego pierwiastka w naszym życiu i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, gdzie zaciera się granica między tym, co ludzkie, a co zwierzęce? Produkty inspirowane zwierzęcym światem, w formie przedmiotów codziennego użytku i gadżetów, stały się świadkami naszych codziennych zmagań z rzeczywistością, lęków i porażek. Podobnie jak w przypadku zwierząt, to my nadajemy znaczenie przedmiotom nieożywionym, czując złudną kontrolę nad wybranym fragmentem otaczającego nas świata. Niezamierzenie jednak obiekty przypominają nam o własnej przynależności do świata zwierząt i niemożliwości wzniesienia się ponad podstawowe potrzeby. Decyzja o poszukiwaniu hierarchii lub jej odrzuceniu zdaje się należeć do nas, jednak wolność wyboru ponownie okazuje się tylko złudzeniem.

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
Paulina Kędzior  – born on December 27, 1997 in Krakow, 4th year student of the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Krakow. She deals with analogue and digital photography, draws and creates illustrations for books. She loves watercolour pencils but is also no stranger to digital activities. She travels the world hitchhiking, with a camera in her hand. Cinema enthusiast, fan of striped sweaters and polka dot dogs. In her spare time, she explores curiosities of the animal world and observes the absurdities of everyday life.

︎ARTISTIC STATEMENT:
I am interested in everything that is unusual, rare and accidental. I use art to convey images, thoughts and feelings that are difficult to express. Visual play often allows me to describe the world and my own experiences in a more adequate way than words. They are also a way to tame one’s own fears. I am fascinated by the variety of meanings we can give to things. Creating a world based on absurdities, searching for beauty enchanted in ordinary objects and people is the guiding principle that accompanies me in the creative process.

︎CONCEPTS OF THE PRESENTED WORKS:

The project is devoted to the observation of the animal element in our lives and the search for an answer to the question of where the border between what is human and what is animal becomes blurred? Products inspired by the animal world, in the form of everyday objects and gadgets, have become the witnesses of our daily struggles with reality, fears and failures. As in the case of animals, we are the ones who give meaning to inanimate objects, feeling illusory control over a selected portion of the world around us. Unintentionally, however, the objects remind us of our own belonging to the animal world and the inability to rise above basic needs. The decision to seek hierarchy or to reject it seems to be ours, but the freedom to choose again turns out to be only an illusion.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com