︎BIO:
Natalia Wiernik (ur. 1989 w Krakowie). Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, doktorat w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych, obroniony w roku 2017. Artystka intermedialna, autorka fotografii, instalacji, wideo oraz działań performatywnych. Od 2016 r. zatrudniona na macierzystym wydziale, gdzie od 2020 r. pełni funkcję prodziekana. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka stypendium Młoda Polska oraz Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.
Uczestniczka programu Sejsmograf – organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Najnowszy projekt „Wota” prezentowany w ramach wystawy Sytuacja się zmieniła - sztuka XX i XXI w. w Muzeum Narodowym w Krakowie.

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Tak jak poszerzają się granice tolerancji, tak też pojęcia „rodzina” nie da się zamknąć w jednej, prostej definicji. Coraz częściej, więzi tworzą się nie w oparciu o pokrewieństwo, lecz podobieństwo. Może ono bazować na zbieżności doświadczeń, wyznawaniu tych samych wartości, na bliskości emocjonalnej. A nawet, paradoksalnie, może opierać się na inności, osobliwości. Wówczas to ekscentryzm spotykających się jednostek staje się zwornikiem, dzięki któremu zawiązuje się wspólnota-rodzina.

W swojej praktyce artystycznej analizuje zagadnienia związane z szeroko pojętą koncepcją tożsamości, jej kształtowaniem w procesie zapamiętywania, w perspektywie relacji międzyludzkich, zachodzących zarówno na poziomie rodziny, jak i społeczeństwa, wyrażających się między innymi w kultywowanej tradycji.

︎KONCEPCJE PREZENTOWANYCH PRAC:
W ostatnich latach medycyna alternatywna zyskuje na popularności. Sama korzystam z niej coraz częściej, zgłębiając wiedzę nt. naturalnych metod leczenia. Wiele „zabiegów” bazuje wyłącznie na wiedzy zasłyszanej od znajomych czy przekazywanej przez starsze pokolenia. Źródeł praktyk leczenia naturalnego można dopatrywać się w kulturze Słowian, skąd wywodzą się nasze ludowe tradycje.

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
Natalia Wiernik (born in Krakow in 1989). She studied at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Krakow, obtained her PhD at the Department of Animated Film, Photography and Digital Media, in 2017. She is an intermedia artist, author of photography, installations, videos and performative activities. Since 2016, she has been employed at her home faculty, where she has been the deputy dean since 2020. Holder of scholarships granted by the Ministry of Science and Higher Education and the Ministry of Culture and National Heritage, winner of the Young Poland scholarship and the Creative Scholarship of the City of Krakow, participant of the Seismograph program, organized by the Bunker of Art Gallery of Contemporary Art. The latest project, "Wota" presented as part of the “Sytuacja się zmieniła- sztuka XX I XXI wieku”” [The situation has changed – art of the 20th-21st centuries] exhibition at the National Museum in Krakow.

︎ARTISTIC STATEMENT:
As the limits of tolerance expand, the concept of "family" cannot be specified by one simple definition anymore. Increasingly, bonds are formed not based on kinship but on closeness. It can be based on similar experiences, on professing the same values, and on emotional affinity. And even, paradoxically, it may be based on otherness, on peculiarity, when the eccentricity of the individuals meeting each other becomes the turning point, thanks to which the family  –community is established.

In her artistic work, she analyses issues related to the broadly understood concept of identity, its shaping in the process of remembering, in the perspective of interpersonal relations taking place both at the level of family and society, and expressed, inter alia, in cultivated tradition.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com