IZABELA MAKOCKA
& EWELINA ZAJĄC

@izamakocka, @eweliinazajac
portfolio︎BIO:
Urodzone w roku 96. Studentki Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych, w Krakowie.

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Podejmujemy tematy związane z naturą oraz poszukiwaniem w niej miejsca dla człowieka, który nieudolnie stara się do niej powrócić; który nie zauważa, że nigdy jej nie opuścił. W wolnych chwilach Ewelina leży na trawie, a Iza pływa w jeziorach.

︎KONCEPCJE PREZENTOWANYCH PRAC:
Fotografia pochodzi z cyklu Such a beautiful world we created. Fotografowane fragmenty natury zinterpretowanej przez człowieka nie zaspokajają pragnienia kontemplacji, nie dostarczają ukojenia. Projekt uświadamia niemożność powrotu do mitycznego stanu jedności z naturą, jednocześnie pytając, jakie inne formy współistnienia człowieka i natury są możliwe? Zwraca też uwagę, że człowiek, niezdarnie próbuje odtworzyć to, co z własnej winy utracił.

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
Born in the 1996. Students of the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Krakow.

︎ARTISTIC STATEMENT:
We take up topics related to nature and the search for a place in it for a man who ineptly tries to return to it; who does not notice that he has never left her. In her free time, Ewelina lies on the grass and Iza swims in the lakes.

︎CONCEPTS OF THE PRESENTED WORKS:

The photos come from the Such a beautiful world we created series. Taking photos of the bits of nature interpreted by man do not satisfy the desire for contemplation, they do not provide relief. The project brings awareness to the impossibility of returning to the mythical state of unity with nature, at the same time asking what other forms of coexistence of humans and nature are possible? It also points out that a human being is clumsily trying to recreate what he has lost because of his own fault.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com