︎BIO:
Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych, w Krakowie, Uniwersytecie Artystycznym w Zurychu, Universitat der Kunste w Berlinie i Luca School of Arts w Brukseli. Jej prace były pokazywane w wielu miejscach, w Polsce i na świecie.

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Jej praktyka jest oparta na procesie. Pracuje w przestrzeni publicznej, zastanawiając się nad jej strukturą. Skupia się na wiedzy opartej na intuicji, instynkcie, wyobraźni i objawach ciała, które bada. Jej projekty cechuje długofalowość działań, ponieważ we współpracy ze społecznością eksperymentuje z tematem i archiwami. Podejmuje w ten sposób próbę zrozumienia tej społeczności.

︎KONCEPCJE PREZENTOWANYCH PRAC:
B.Latour mówi, że najpierw trzeba zadać śmiertelny cios Naturze lub odejść od niej na dobre.
V. Flusser, F. Berardi uważają, że żyjemy w czasach, w których przyszłość ciągłego rozwoju ludzkości została ostatecznie zamknięta, wyczerpana i skutecznie zdyskredytowana, tak że nikt na nią nie czeka, nie chce jej współtworzyć. Film jest próbą refleksji nad tym złożonym problemem, skupiając się na relacji człowiek- pies, nawiązując do manifestu Donny Haraway, który nie jest tylko próbą pisania o psach, ale manifestem poważnego traktowania zwierząt, nie tylko jako metafor i punktu wyjścia do dalszych rozważań. Haraway śledzi równoległą i nakładającą się niekiedy na siebie ewolucję ludzi, psów.

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
She studied at the Academy of Fine Arts in Krakow, the University of Arts in Zurich, Universitat der Kunste in Berlin and Luca School of Arts in Brussels. Her works have been shown in many places in Poland and around the world.

︎ARTISTIC STATEMENT:
Her practice is process-based. She works in public space, reflecting on its structure. She focuses on knowledge based on intuition, imagination, imagination and the symptoms of the body that she studies. Her projects are characterized by a long-term activity as she experiments with the subject matter and archives in collaboration with the community. In this way, she tries to understand this community.

︎CONCEPTS OF THE PRESENTED WORKS:

B. Latour says that first of all Nature must receive a mortal blow or be abandoned forever.
V. Flusser and F. Berardi believe that we live in a time when the future of the continuous development of humanity has finally been closed, exhausted and effectively discredited, so that no one waits for it and nobody wants to co-create it. The film is an attempt to reflect on this complex problem, focusing on the human-dog relationship, referring to Donna Haraway's manifesto, which is not only an attempt to write about dogs, but a manifesto about treating animals seriously, not only as metaphors and a starting point for further considerations. Haraway follows the parallel and sometimes overlapping evolution of humans and dogs.

2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com