︎BIO:
Architekt wnętrz, fotograf, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kierownik Katedry Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Prowadzi, razem z dr Natalią Wiernik, Pracownię Fotografii na Wydziale Grafiki.

Jest współautorką (z Marcinem Przybyłko) esejów fotograficznych i współredaktorką książek: underconstructed.pl (2008), Clops galicyjski / Galicja. Opowiadać dalej? (wyd. MHF 2010), Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna (wyd. Czarne/ASP/MHF, Kraków 2015), Smart Obiekt. Mimowolne perwersje rzeczy (wyd. Czarne/ASP/MHF, Kraków 2017), Nieswojość ( wyd. Warstwy/ASP Kraków, Wrocław 2019).

Współpracuje z Triennale Architektury w Krakowie (od 2002), Miesiącem Fotografii w Krakowie, Instytutem Sztuki PAN, Warszawa, Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

︎WYPOWIEDŹ ARTYSTY:
Jestem kontynuatorką procesu anektowania banalnej rzeczywistości przez sztukę. Rezygnując ze strategii estetyzujących i narracyjnych, umieszczam swoje prace nie tylko w polu rozważań artystycznych, lecz także kulturowych i społecznych.

︎KONCEPCJE PREZENTOWANYCH PRAC:
“Hawaikum” to słowo, którego nam brakowało. Opisuje nieopisane. Chwyta za nogi i powala na ziemię. A potem rozprawia się z tym, co być może przeczuwaliśmy, ale nigdy tego nie werbalizowaliśmy. „Hawaikum” to ten zgrzyt, gdy w przestrzeni – wizualnej, muzycznej, kulinarnej – odkrywamy fałsz. Nieważne, że odwołujemy się do czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Ważne, że to nie jest stąd. Do lokalnego kontekstu odwołać się nam najtrudniej.
Filip Springer Brakujące słowo (fragment)

︎BIOGRAPHICAL NOTE:
Interior designer, photographer, university teacher, associate professor at the Academy of Fine Arts in Krakow, head of the Department of Animated Film, Photography and Digital Media at the Faculty of Graphics Art of the Academy of Fine Arts in Krakow. Together with Natalia Wiernik PhD, she runs the Photography Studio 1 at the Faculty of Graphic Arts.

She is a co-author (with Marcin Przybyłko) of photographic essays and co-editor of books: underconstructed.pl (2008), Clops galicyjski / Galicja. Opowiadać dalej? [Should I keep talking?] (published by MHF Publishing, 2010), Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna [In Search of the Essence of Beauty] (published by Czarne/ASP/MHF, Krakow 2015), Smart Object. Mimowolne perwersje rzeczy [Involuntary perversions of things] (published by Czarne/ASP/MHF, Krakow 2017), Nieswojość [Strangeness] (published by Warstwy/ASP Kraków, Wrocław 2019).

She collaborates with the Triennial of Architecture in Krakow (since 2002), Krakow Photomonth, the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, and the Institute of Cultural Studies at the University of Wrocław.

︎ARTISTIC STATEMENT:
I am a continuator of the process of annexing the banal reality by art. By resigning from beautifying and narrative strategies, I place my works not only in the field of artistic but also cultural and social considerations.

︎CONCEPTS OF THE PRESENTED WORKS:

’Hawaikum’’ is the word we have lacked. It describes the indescribable. It snatches at our legs and pulls us to the ground. Having done that, it dissects what we might have foreboded but have never verbalized. ‘’Hawaikum’’ is the kind of clash that is sensed in the visual, musical, or culinary space upon discovering falseness. It does not matter that we invoke something that does not really exist. What is important is that it is not from here. Invoking local contexts is most difficult.
Filip Springer The missing word (fragment)
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com