ADA OMYLAK


︎Postępująca automatyzacja życia ludzkiego niesie ze sobą pogłębiającą się alienację człowieka od przyrody, w której naturalnym środowisku nie umiemy już sobie dobrze radzić. By oswoić las wokół mnie, szukałam w nim miejsc magicznych, w ramach nowocześnie rozumianej duchowości. Nieprzygotowanie do zastanych warunków sprawiło jednak, że zwykłe wspięcie się na śliską skarpę okazało się zadaniem nie do pokonania. Nagle, znalazłam się w absurdalnej, syzyfowej wręcz sytuacji. Przemoczone adidaski stały się symbolem mojej ludzkiej porażki. Och, gdybym tylko wzięła te zielone gumiaczki z domu! Mam nadzieję, że w egalitarnej, transhumanistycznej, luksusowej utopii przyszłości, poszerzenie granic tego, co znaczy bycie człowiekiem przewiduje wodoodporność.

︎The advancing automation of human life brings with it a deepening alienation of people from nature, so that we are no longer able to cope well in its natural environment. In order to tame the forest around me, I looked for magical places in it, within the framework of currently understood spirituality. However, unpreparedness for the existing conditions meant that simply climbing on a slippery escarpment turned out to be an insurmountable task. Suddenly, I found myself in an absurd, quite Sisyphean situation. Drenched sneakers became a symbol of my human failure. Oh, if only I had taken those green gumboots from home! I hope that in the egalitarian, transhumanist, luxurious utopia of the future, expanding the boundaries of what it means to be human foretakes water resistance.
2022 GALERIA ASP.KRK ︎piotreksrebro.com